Warunki gwarancji

Naszym Klientom udzielamy gwarancji
na zakupione akumulatory:


- 20 miesięcy dla akumulatorów SHD
- 24 miesięcy dla akumulatorów od 36 do 100 Ah
- 12 miesięcy na akumulatory motocyklowej
- 18 miesięcy dla akumulatorów od 110 do 230 Ah, jeżeli akumulator został sprzedany przed terminem określonym w pkt 1 warunków gwarancji

Okres gwarancji może zostać skrócony w przypadku nieprzestrzegania zaleceń producenta określonych w karcie gwarancyjnej.

1. Akumulator powinien być sprzedany użytkownikowi nie później niż po okresie 12 miesięcy od daty produkcji akumulatora. W przeciwnym razie okres gwarancji od daty sprzedaży będzie proporcjonalnie skrócony.

2. W przypadku zniszczenia, zaginięcia karty gwarancyjnej - duplikatu nie wystawia się.

3. Karty gwarancyjne należy wydawać "sztuka do sztuki" , czyli 1 karta gwarancyjna do jednego akumulatora. W przypadku pomyłki w trakcie wypełniania karty gwarancyjnej, należy wypełnić nową kartę gwarancyjną oraz niezwłocznie zgłosić się do o wystawienie brakującej karty gwarancyjnej.

4. Podstawą przyjęcia reklamacji do ekspertyzy jest prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna oraz dowód zakupu wraz z reklamowanym akumulatorem w stanie naładowania.

5. Gwarancja nie obejmuje:
a) uszkodzeń mechanicznych i termicznych akumulatora oraz wad przez nie wywołanych
b) wad powstałych na skutek nieprzestrzegania instrukcji przy obsłudze eksploatacji i konserwacji
c) wad powstałych w przypadku samodzielnych prób napraw akumulatora i przeróbek
d) uszkodzeń akumulatora wynikłych z niesprawnej instalacji
e) zasiarczenia materiałów elektrodowych oraz głębokiego rozładowania (napięcie spoczynkowe poniżej 8 V, gęstość elektrolitu mniejsza niż 1,15 g/cm*)
f) uszkodzeń akumulatorów spowodowanych domieszkowaniem płynów aktywnych do elektrolitu
g) uszkodzeń elektrod wynikających z eksploatacji (ładowania) napięciem poniżej 13,9 V oraz powyżej 14,4 V (dla instalacji 12V) h) awarii akumulatora spowodowanej nieprawidłowym jego doborem do pojazdu
h) awarii akumulatora spowodowanej nieprawidłowym jego dobrem do pojazdu
i) stosowaniem domieszek do elektrolitu płynów innych niż woda destylowana

6. Na czas rozpatrywania reklamacji (do 14 dni od jej zgłoszenia) użytkownikowi nie przysługuje akumulator zastępczyTerytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej, w tym również wynikających z niezgodności towaru z umową (art. 577(1) par_2 Kodeksu cywilnego oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu Cywilnego Dz.U.Nr i4\poz. 1176 ze zm.) Do wszystkich spraw nieobjętych warunkami gwarancji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 12 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz przepisy Kodeksu Cywilnego