Zgodność z przepisami

Mając na celu ograniczenie negatywnego wpływu, jaki na środowisko naturalne wywiera działalność gospodarcza człowieka, Przedsiębiorstwo LOXA Sp. z o.o. zobowiązuje się do:


Spełniania i przestrzegania wymagań wynikających z przepisów prawnych w zakresie ochrony środowiska.
Ograniczania emisji zanieczyszczeń i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.
Zapobiegania wszelkim sytuacjom awaryjnym mogących mieć negatywny wpływ na środowisko.
Doskonalenia technologii wytwarzania wyrobów w celu lepszego wykorzystania materiałów, paliw i energii.
Zbiórki i selekcji odpadów powstających w procesie produkcji oraz ponownego ich wykorzystania lub przekazania do utylizacji.
Podnoszenia świadomości środowiskowej pracowników.

Loxa Sp. z o.o. posiada, wymagane prawem, pozwolenie zintegrowane stanowiące dowód spełnienia w naszej firmie wymogów wynikających z BAT (Best Available Technique) - Najlepszych Dostępnych Technik obowiązujących dla naszej gałęzi przemysłu.

W 2004 roku w przedsiębiorstwie został wdrożony system zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001. Tym samym deklarujemy i zobowiązujemy się do:Zapewnienia, że poziom techniczny i jakość naszych wyrobów będą zgodne z wymaganiami i oczekiwaniami naszych klientów.
Zapewnienia zgodności oferowanych wyrobów z obowiązującymi przepisami prawa.
Ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.
Dołożenia wszelkich starań, aby wyroby nasze były lepsze od wyrobów innych wiodących firm konkurencyjnych.